Fuzhou Longest Trading Co., Ltd

No. 3-616 Wan Ke Yun Cheng Phase II, Sanjiang Road Chengmen Town, Cangshan District

Fuzhou city, Fujian province, China

China

Telephone: +86 136 0081 4033
Email: